Sensei Hiroshi Kasagawa 1997


Shodokan Honbu Dojo e Kofukan 1997


Treinamento da Shodokan Honbu Dojo e Universidade de Tenri 2001


Sensei Hideo Okuyama


Sensei Ohta e Sato


Treino na Universidade de Waseda 2005


Treino na Universidade de Meiji, Tokyo 2009


Seminários com Sensei Kentaro Sugano 2010


Seminários com Sensei Kentaro Sugano 2011


Sensei Tsuyoshi Tanishige - 2013 a 2016


Seminário de Arbitragem 2013


Treino na Shodokan Honbu Dojo 2013


Sensei Scott Albright 2014